ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เยี่ยมบ้านนักเรียนชาวเขา บ้านโละโคะ ป่าหมาก ป่าคา

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และปัจจุบันนอกจากเราจะมีนักเรียนชาวไทยจากพื้นราบเข้าเรียนแล้ว ยังมีนักเรียนชาวเขาเผ่าม้ง เผ่ากะเหรี่ยง จากบ้านโละโคะ บ้านป่าหมาก บ้านป่าคา ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มาเรียนที่โรงเรียนโกสัมพีวิทยา และพักอาศัยที่บ้านพักในโรงเรียนจำนวนหลายคน ในช่วงเวลาที่ต้องมีการแนะแนวการศึกษาต่อจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ขึ้นไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโละโคะ และเป็นโอกาสดีที่จะได้ขึ้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชาวเขาแต่ละคนที่มาเรียนด้วย กิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์  2554 นำโดยรองผู้อำนวยการไฉน  ขุนไกร ระกาโกสัมพี และครูคงคา โล่ทอง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน จัดรถยนต์มารับ - ส่ง จากโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ถึงหมู่บ้านนักเรียน ซึ่งการเดินทางโดยรถยนต์ในวันที่ฝนตกพอดี นับว่าต้องใช้ความชำนาญ และทักษะการขับขี่เป็นอย่างมาก และพวกเราทุกคนก็ปลอดภัยกันดี โดยพักแรมค้างคืนกันที่บ้านโละโคะ 2 คืน ได้รับน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ให้การดูแลอย่างดี

สภาพเส้นทางบนเขาสูง ผ่านซอกเขา ลำธาร สะพานไม้สองแผ่น แปลงเกษตร และรถที่ต้องใช้โซ่พันล้อเมื่อฝนตก ถนนเป็นโคลน

ถึงจะเหนื่อยมากแต่ทุกคนก็สนุก และมีความสุขกันมากเช่นกัน

บ่ายๆ ของวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เยี่ยมเด็กๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาโละโคะ

จากนั้นเริ่มต้นการเยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มเผ่ากะเหรี่ยง บ้านโละโคะ

สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว นักเรียนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านโละโคะ ซึ่งค่อนข้างยากจน

ได้มีโอกาสเห็นวิถีขีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย

อาหารเย็นของวันแรก ง่ายๆ แต่อิ่มท้อง

เยี่ยมบ้านนักเรียน กลุ่มเผ่าม้ง บ้านป่าคา ซึ่งตามพื้นที่นั้นถือว่าอยู่ในเขตของอำเภอคลองลาน มีโรงเรียนประถมบ้านคลองมดแดง

จากม้งบ้านป่าคา ย้อนกลับลงมาที่ ม้งบ้านป่าหมาก นักเรียนที่นี่เดินไปเรียนที่โละโคะ ระยะทาง 3-4 กิโล ขึ้นเขา ลงเขา

สนุก เหนื่อย เพลีย ง่วง อิ่ม หลับ ยามเช้ามีเสียงชะนีร้องก้องไพร และเสียงนกมากมาย
รอบรั้ว ฟ้า - แสด

ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ article
คณะครูร่วมสรงน้ำพระประจำโรงเรียนเน่ื่องในวันสงกรานต์ article
แนะแนวการศึกษาต่อ/เยี่ยมบ้านนักเรียนโละโคะ article
รองชนะเลิศการประกวดแดนซ์เซอร์ไทคัพ ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 13
พานักศึกาษาชาวจีนสัมผัสประเพณีลอยกระทงสายเมืองตาก
เด็กไทยรักการอ่าน สู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ อ.โกสัมพีนคร
โครงการป้องกันภัยท้องวัยทีน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีรับประกาศเกียรติบัตรการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖
ต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระนเรศวรมหาราช
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2557
อบรมการพัฒนาการทำวิจัยฯและกิจกรรมกลุ่มทุ่งมหาราชสัมพันธ์
ค่ายลูกเสือก.ว.
๑๗ มกราคม ทำบุญโรงเรียน
วันครูโกสัมพีนคร ๒๕๕๗
สภากาแฟโกสัมพีนคร ครั้งที่ ๑
Walk Rally พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิงครั้งที่ ๗
สัมพันธ์น้องพี่โกสัมพีวิทยา 56 article
Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง ครั้งที่ 7 article
ทัศนศึกษาดูงาน จ.ระยอง article
ร่วมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด56
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โกสัมพีวิทยา
เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนศึกษาดูงานสวนสยามก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะและครูบรรจุใหม่
Opne House ๓๓ ปีโกสัมพีวิทยา
ร่วมงานผูกสีมา ฝังนิมิต วัดสังฆานุภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๖
เตรียมงานOpen House ๒๕๕๖
กิจกรรมจิตอาสา ทาสี ตกแต่งอาคารสถานที่
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี ๒๕๕๖
ไห้วครูประจำปี ๒๕๕๖
รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ใสใจสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อบรมทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปิดงานโอทอป ของดีโกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา๒๕๕๕
ร่วมกิจกรรมวัดพระบรมธาตุนครชุม
ทัศนศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์กำแพงเพชร
ร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ ณ วัดอมฤต
ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบต.โกสัมพี
ช่วยงานยกพระขึ้นโบสถ์วัดเขาชัยโพธิ์
ครบรอบ ๓๓ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู๒๕๕๖โกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่อำเภอโกสัมพีนคร
งานสัมพันธ์นน้องพี่โกสัมพีวิทยา
ร่วมงานแถลงข่าวแรลลี่เขาสนยลลำน้ำปิง
คริสต์มาส ออน เดอะบีช
ร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
กลุ่มลูกสนทัศนศึกษาเชียงใหม่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ๕๕
พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
สอบธรรมศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นตรี โท เอก
รับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ศึกษาดูงานมาเลเซีย - สิงคโปร์
รับการนิเทศและประเมินการตรวจสอบภายใน
ร่วมแสดงความยินดี คศ.๓ คนใหม่
๑๒ สิงหา มหาราชินี
การแข่งขันกีฬาภายใน
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีถวายเทียนพรรษาปี ๕๕
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ
ค่ายรักษ์เขาสนามเพรียง ๕๕
รับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา
การประชุมศิษย์เก่า
ค่ายลูกสน ปีที่ ๑๔
ร่วมแสดงความยินดีและส่งท่านนายอำเภอฯ
กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ และวันอาเซียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน ๕๕
ปาเจราฯมวลบุปผาบูชาครู๕๕
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๕๕
ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน
ปัจฉิมนิเทศ ๕๕
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์ว้น
วันบูรพาจารย์พระครูอมร วชิรคุณ
การอบรมsexวันใส ป้องกันการท้องก่อนวัยอันสมควร
รับมอบเสื้อกีฬาฯ
อบรมครูเตรียมกิจกรรมsexวัยใสฯ
อบรมขับขี่ปลอดภัย
การประชุมผู้ปกครองปี ๒๕๕๕
๓๒ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู ๒๕๕๕
ค่ายลูกเสือปีการศึกษา๒๕๕๔
แรลลี่พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิง
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ออมทรัพย์กับออมสิน
ยินดีต้อนรับผอ.พัฒนา ทรงประดิษฐ์
แสดงความยินดีเลี้ยงส่ง-เลี้ยงต้อนรับผอ.
ศึกษาดูงานเชียงราย
กิจกรรมลูกทุ่งประกันภัย article
กิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตกับลูกทุ่งประกันภัย article
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของยุวชนประกันภัย article
กิจกรรมมหกรรมประกันภัย article
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางลีลาประจำโรงเรียน
พิธีชลอพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐานที่อุทยานการศึกษาฯ
มีทติ้งลูกสนปี 54
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2554
การแสดง ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม งานนบพระเล่นเพลง
เททองหล่อพระพุทธรูปลีลา ณ วัดอมฤต
ขบวนเมืองโกสัมพี งานนบพระเล่นเพลง54
งานประจำปีไหว้พระบรมธาตุนครชุม
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
กลุ่มลูกสน ในงานWalk Rally เขาสนปีที่ 4
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ วัดสังฆานุภาพ
5 ธันวามหาราช อำเภอโกสัมพีนคร
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ค่ายคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
กลุ่มลูกสน ร่วมประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับชุมชน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวชนประกันภัยดีเด่นระดับประเทศ
ทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-เชียงใหม่
ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติดปี 53
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ค่ายเยาวชนผู้นำสิ่งแวดล้อม"12 ปี กลุ่มลูกสน"bulletHome
dot
โกสัมพีวิทยา-ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
นวัตกรรมผลงานวิชาการ
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงานดีเด่น
dot
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.