ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ค่ายหลักสูตรท้องถิ่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อันเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการบุกรุกทำลาย และเกิดความเสื่อมโทรม ด้วยความตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงสภาพปัจจุบันปัญหาของสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า เป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยกันดูแลรักษา พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นไว้ได้ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการสืบค้นแสวงหาความรู้ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการปฏิบัติตนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นไว้ให้ยั่งยืน จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เกาะมรกตแห่งผืนป่าตะวันตก ขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ จัดในรูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมโดยมีเยาวชนกลุ่มลูกสนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ทำบทบาทหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับคณะครูอาจารย์ ตามเนื้อหาสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับทั้งสาระความรู้ และความสนุกสนาน มีความประทับใจในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้กันทุกคน ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานทั้งหมด และขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงทุกคนที่ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งที่พัก อาหาร ความปลอดภัย และบริการรับ - ส่งนักเรียนอย่างเรียบร้อยปลอดภัย

 พี่เลี้ยงกลุ่มลูกสนช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้า กันจนถึงวันเข้าค่าย

หน่วยงการเรียนรู้ที่ 1 ฐาน เรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงผ่านกิจกรรมภาษาอังกฤษ

ฐานการเรียนรู้ ด้านสภาพภูมิประเทศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง โดยพี่ๆ ลูกสนช่วยกันสอนน้อง

ฐานจิ๊กซอว์ ความรู้เรื่องอาณาเขต ที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

พิธีเปิดในช่วงสายๆ โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เป็นประธานในพิธี

ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากพี่ๆ กลุ่มลูกสน ที่มาช่วยงานกันคับคั่งเป็นประวัติศาสตร์

อาหารอร่อยโดยแม่ครัวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง รับประกันว่าอร่อยมากๆๆๆๆทุกมื้อเลยครับ

ภาคบ่ายของวันแรก เรียนรู้เรื่องยาเสพติดโดย วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร

กิจกรรมศิลปะของกลุ่มหน่อศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เป็นการเรียนเรื่องประวัติความเป็นมาโดยผ่านบทละคร 4 ตอน ที่สนุกสนาน

สนุกสนานก่อนการแสดงละครของแต่ละกลุ่ม

ละครตอนที่ 1 ตำนานพ่อปู่ดำ

ละครตอนที่ 2 ผจญภัยในป่าใหญ่

ละครตอนที่ 3 พักผ่อนในใจเขาสน

ละครตอนที่ 4 โดยพี่ๆ กลุ่มลูกสน ตอนรวมพลพิทักษ์ป่า

เรียนรู้เรื่องการดูดาว โดยอ.ภราดร และอ.จันทร์ฉาย

สนุกสนานตอนเช้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาสน

พี่ๆ ช่วยกันตรวงบทปฏิบ้ติการของน้องๆ ให้คะแนน

ช่วยกันทำงานศิลปะรักษ์ป่า

นำเสนอผลงาน

ต้นไม้แห่งความรักก่อนออกจากค่าย
รอบรั้ว ฟ้า - แสด

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า article
ร.ร.ระหานวิทยา ศึกษาดูงาน อย.น้อย article
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1-2563
ล้อมรั้วด้วยรัก article
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ร.9 อำเภอโกสัมพีนคร
นักเรียนบ้านพักร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ร.9
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 อำเภอโกสัมพีนคร ภาคเช้า
ตรวจสารเสพติด 1-2563
ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร
สุขเกษม วันเกษียณ กลุ่มโกสัมพีนคร
รางวัลชมเชยอันดับ ๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต
28 กันยายน วันธงชาติไทย
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโครงการ TFE
ศึกษาดูงานโรงเรียนระหานวิทยา
ประชุมโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
วันสันติภาพสากล
มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผศ.ดรณัฐวุฒิ พานิชเจริญ มอบกล้วยไม้
คุณปภาวรินท์ ใจว่อง มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ ศึกษาดูงาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเสมอภาค
พัฒนาการเป็นนักพูด การเป็นวิทยากร นักนำเสนอ
อบรมการจัดทำเอกสารและนวัตกรรม Best Practices
นิเทศ ติดตาม TFE
จิตอาสา ช่วยน้ำท่วม จ.สุโขทัย
การรับบริจาคกล่องปันสุขคลายทุกข์เพื่อสุโขทัย
ผอ.พบนักเรียนบ้านพัก
ผอ.ธารี ศิริพันธ์ มอบเงิน
โครงการเยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด
มอบรางวัล วันวิทยาศาสตร์ 2563
วันวิทยาศาสตร์ 2563
อบรมมารยาทไทย
ถวายพระพรวันแม่ อำเภอโกสัมพีนคร
ถวายพระพรวันแม่ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
โครงการ "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"
ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกและการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
ชิญชวนและรณรงค์ท่านผู้ปกครองร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
จิตอาสาปลูกต้นไม้
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอโกสัมพีนคร
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศึกษาดูงาน โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
วันไหว้ครู ๒๕๖๓
นพ.วิโรจน์ จงสวัสดิ์ มอบทุนการศึกษา
นิเทศบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกาศเกียรติคุณนักเรียน
อบรม PBL (Project Base Leaning)
์วิถี New Normal และ Social Distancing
มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อบรม Google Classroom
สอบและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
มอบรางวัลการแข่งขันฟุตซอล
ทำไม้กวาดทางมะพร้าวและชะลอม
ปัจฉิมนิเทศ
ร่วมในพิธีต้อนรับ รอง ผอ.สพม.41
แนะแนวการศึกษาที่โละโคะ
มอบเกียรติบัตรจิตอาสาและต้นกล้าคิดส์
ติว O-net วิทยาศาสตร์ ม.6
แสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ปี 2563
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
หาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ลูกเสืออาสา กกต. และ นศท. ปฏิบัติหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง
ช่วยงานวัดอมฤต วันบูรพาจารย์
กศน.โกสัมพีนคร มอบหนังสือ
ค่ายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชน จ.กพ
ติว O-net ภาษาไทย ม.6
ติว O-net สังคมศึกษา ม.6
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2562
ติว O-net ภาษาอังกฤษ ม.6
ทัศนศึกษา
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์
กิจกรรมตรวจสารเสพติด
เดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี กอง 1
ร่วมไว้อาลัยเหตุการณ์การที่ จ.นครราชสีมา
แนะแนวการศึกษา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนึกพลเรือนและศักยภาพฯ
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่
มหกรรมศีล 5 บูชาพระบรมธาตุ
To be Number 1
ติว O-NET โครงการเติมความรู้เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
ติว O-net วิทยาศาสตร์ ม.3
ติว O-net คณิตศาสตร์ ม.3
ติว O-net วิทยาศาสตร์ ม.3
ค่ายลูกเสือ กอง 2
การแนะแนวการศึกษา จาก ม.แม่โจ้
ติว O-net ภาษาไทย ม.3
บริจาคโลหิต
ติดตาม TFE ครั้งที่ 3
ค่าย​ Pure​ Love​
๔ ทศวรรษโกสัมพี ๔๐ ปีที่ก้าวเดิน
ผ้าป่าการศึกษา
ถุงผ้ารักษ์โลก ๔๐ ปีโกสัมพีวิทยา
วันครู อำเภอโกสัมพีนคร
ประชุมผู้บริหารกลุ่มโกสัมพีนคร
ทอดผ้าป่าการศึกษาและร่วมงานวันเด็ก
มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัญจร
รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข
สวัสดีปีใหม่ ผอ.วรวรรณี วัฒนศิริ
สวัสดีปีใหม่ 2563
วันคริสต์มาส
ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
มอบทุน ให้ นายสุรศักดิ์ จันทร์อินทร์
กิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนสิริจิตกำแพงเพชร
กิจกรรมดูสุริยุปราคา
ส่ง ครูกิตติกร ด่อนดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
รางวัลการประกวด OTOP Junior Contest
รับทุนการศึกษาชมรมธนาคารจังหวัดกำแพงเพชร
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน OTOP junior contest ระดับประเทศ
นำผลงานนักเรียนมาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สัมมนาวิชาการ Maximizing Student Engagement 2019
วางพานพุ่มวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอโกสัมพีนคร
รับเกียรติบัตร To be number 1
นำเสนอผลงาน To be number 1
รับเกียรติบัตรรางวัลสื่อสร้างสรรค์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
รับเกียรติบัตรโครงการยุติปัญหาเอดส์
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคะแนน O-NET ม.6 วิชาภาษาไทย
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
อบรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
อบรมโปรแกรมรับความรู้การป้องกันการสูบบุหรี่
ดร.ประจบ ขวัญมั่น ให้ความรู้งานประกันคุณภาพ
นายอำเภอมอบข้าวสาร
รับมอบเรือ
ประเมินโครงการห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์
PLC ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม งานประกันคุณภาพ
PLC องค์กรห่วงใยใส่ใจเอดส์
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
วันปิยมหาราช ณ อำเภอโกสัมพีนคร
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจ
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ณ อำเภอโกสัมพีนคร
พิธีมอบบ้าน "บ้านกาชาด สร้างสุข"
องค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์
การประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
จัดทำแผนการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแห่งความสุข
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ฟ้า-แสดเกมส์
ด้วยรัก ด้วยใจ สายใย สพม.41
ประเมินผลปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รวมพลังเยาวชน”เยาวชนจิตอาสา พัฒนาสังคม”
มุฑิตาจิต กลุ่มสหวิทยาเขตชากังราว
ทัศนากษิณาลัย
สถานที่ดำเนินการสอบนักศึกษา กศน.โกสัมพีนคร
ดร.น.สพ.มลคล แก้วสุทัศน์ มอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ศึกษาดูงาน
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Leaning
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน TFE
รับมอบโล่รางวัลที่ 1 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบเกียรติบัตรเลื่อนชั้นปี นศท.
พิธีรับมอบหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟม ระดับทอง
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประชุมพิจารณาทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ
กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ไทย อาเซียน วิทย์
นายอำเภอมอบข้าวสาร
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับCluster
1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ประเมินกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การประชุมผู้ปกครอง 2 / 2561
ต้อนรับผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ
ไหว้ครู2561
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯ
พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาลูกเสือไทย
การอบรม CPR กู้ชีพ
จิตอาสาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย
โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน
วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ
เยาวชนไทยหัวใจสะอาด
จันทร์ส่งใจโกสัมพีวิทยาปีที่ 3
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561
การประชุมครูเปิดเตรียมการและอบรมการวิจัย
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครู
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี article
นักเรียน ม.3 สอบโอเนต
ร่วมกิจกรรมวัดพระบรมธาตุนครชุม
แสดงความยินดีกับครูชำนาญการพิเศษคนใหม่
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ article
38 ปี โกสัมพีวิทยา article
วันครูโกสัมพีนคร
ค่ายเยาวชนร่วมใจต้านไฟป่า article
ต้อนรับองคมนตรี ณ บ้านโละโคะ article
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ article
โกสัมพีเกมส์ 2560 article
การจัดพิธีมอบเสื้อของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกำแพงเพชร article
เข้าร่วมแข่งขันละครคุณธรรมระดับภาคเหนือ article
ร่วมบริจาคในโครงการ "ก้าวคนละก้าว" เพื่อโรงพยาบาล article
โรงเรียนโกสัมพีวิทยาสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ article
โรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษา article
สอบธรรมศึกษา article
การประชุมผุ้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
วางมาลาวันปิยะมหาราช article
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % article
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
ต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนนักเรียนทุนพระราชทาน
โครงการศาลเยาวชนเผยแพร่ความรู้
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2560 article
การอบรมเยาวชนร่วมป้องป้องผืนป่า
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ article
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 article
การอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน article
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ปลูกกล้วยและไม้ผล
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2560
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 article
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาปี 2559 article
ค่ายคุณธรรมนักเรียนประจำปี 2560
นักเรียนทุนพระราชทานประชุมสัมมนาที่ กทม.
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
เปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี
มอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา article
ยินดีต้อนรับกลับสู่รั้วฟ้า-แสด
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี๒๕๖๐ article
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ article
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจันทร์ส่งใจฯ
พิธีถวายความอาลัย article
ถวายมาลาวันปิยะมหาราช article
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ article
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา article
การอบรมคุณธรรม article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
โล่รางวัลเยาวชนดีเด่น article
เป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกรายการ article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
ประดับปลอกเครื่องหมายสภานักเรียน article
โครงการจันทร์ส่งใจฯ article
การประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอ article
นิเทศการประกันคุณภาพภายใน article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ article
การประกวดโรงเรียนธนาคาร article
กลุ่มลูกสนจัดค่ายเยาวชน article
รับโล่รางวัล article
อบรมความรู้ทางการเงิน article
ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ article
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติอำเภอโกสัมพีนคร article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ article
การปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือ กกต. article
รณรงค์ออกเสียงประชามติ article
อบรมลูกเสือ กกต. article
แฟชั่นจากของเหลือใช้ article
กิจกรรมวันอาเซียน article
กิจกรรมนำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ article
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ article
อบรมสภานักเรียน article
พิธีถวายเทียนพรรษา article
หล่อเทียนพรรษา article
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ article
ค่ายคุณธรรมวัดหนองปลิง article
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1 article
การประเมินห้องสมุดมีชีวิต article
พิธีไหว้ครูประจำปี 59 article
ศน.นิเทศเพศวิถีศึกษา article
ประชุมกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย article
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ article
อบรมค่านิยม 12 ประการ article
การแผยแผ่ของพระธรรมฑูต article
ร.ร.นาบ่อคำช่วยงานห้องสมุด article
ทหารเยี article
นายอำเภอเยี่ยมนักเรียนบ้านพักนอน article
ผอ.เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจช่วงเปิดภาคเรียนที่1 article
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับชาติ article
การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี article
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิมิราเคิลออฟไรฟฯ article
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร
Merry Christmas and Happy New Year 2016 article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.41
กาชาดจังหวัดกำแพงเพชรรับบริจาคโลหิต
กีฬานักเรียน สพม.41 เกมส์
พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพฯ ถวายดอกไม้จันทน์ article
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ article
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช article
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวามหาราช อำเภอโกสัมพีนคร article
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ article
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช article
งานนิทรรศการการเกษตร อบต.โกสัมพี
ช่วยงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
การสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2558 article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2
อบรม เด็กดีมีการออม article
พิธีถวายราชสดุดีวันพระมหาธีรราชเจ้า article
ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร.ร.ขาณุวิทยา และร.ร.ระหานวิทยา article
การแสดงร่วมเปิดสนามแข่งขันฟุตบอล 7คน เทศบาลวังเจ้า
เลขาโครงการร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน เยื่ยมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา article
การประชุมผู้คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย article
การฝึก นศท. ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
การประเมินครูผุ้ช่วย
เตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา
วิถีชีวิตในรั้วฟ้า - แสด โดยย่อ
การประชุมแนวทางพัฒนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่
การนิเทศติดตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" article
ร่วมบุญเทศน์มหาชาติ ณ สำนักปฏิบัติธรรมโกสัมพิการาม article
ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา article
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 article
ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช article
คณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน article
ร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย article
โครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา article
รับรางวัลและร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร article
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง article
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม article
กิจกรรมวันอาเซียนและปลูกกล้วยน้ำว้า article
กลุ่มลูกสนเป็นวิทยากรค่ายเยาวชนสลกบาตร article
อบรมเยาวชนวัยใสใส่ใจตนเอง article
กีฬาสหวิทยาเขตสัมพันธ์ article
จิตอาสาทำฝายชะลอน้ำ น้ำตกวังชมภู article
6/1 จิตอาสาทาสีห้องเรียน article
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด article
12 สิงหา มหาราชินี 2558 article
นักเรียนทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพล article
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา article
สนุกกับลูกน้ำอาร์สยาม article
พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี๒๕๕๘ article
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ article
คณะครูร่วมสรงน้ำพระประจำโรงเรียนเน่ื่องในวันสงกรานต์ article
แนะแนวการศึกษาต่อ/เยี่ยมบ้านนักเรียนโละโคะ article
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติดปี ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗
รองชนะเลิศการประกวดแดนซ์เซอร์ไทคัพ ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 13
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
พานักศึกาษาชาวจีนสัมผัสประเพณีลอยกระทงสายเมืองตาก
ร่วมกิจกรรมกำแพงเพชรเมืองสวย น้ำใส
เด็กไทยรักการอ่าน สู่ประชาคมอาเซียน
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ อ.โกสัมพีนคร
โครงการป้องกันภัยท้องวัยทีน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
อบรมขยายผลครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
ร่วมพิธีปรองดองสมานฉันท์โกสัมพีนคร
พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗
พิธีรับประกาศเกียรติบัตรการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
ต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระนเรศวรมหาราช
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายครั้งที่ 1
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การอบรมครูอนามัยและนักเรียนแกนนำ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2557
อบรมการพัฒนาการทำวิจัยฯและกิจกรรมกลุ่มทุ่งมหาราชสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.๖ และม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ค่ายลูกเสือก.ว.
๑๗ มกราคม ทำบุญโรงเรียน
วันครูโกสัมพีนคร ๒๕๕๗
สภากาแฟโกสัมพีนคร ครั้งที่ ๑
Walk Rally พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิงครั้งที่ ๗
สัมพันธ์น้องพี่โกสัมพีวิทยา 56 article
Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง ครั้งที่ 7 article
คริสมาสต์ 2014 กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
ทัศนศึกษาดูงาน จ.ระยอง article
ร่วมถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด56
สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
ร.ร.ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โกสัมพีวิทยา
เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนศึกษาดูงานสวนสยามก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะและครูบรรจุใหม่
Opne House ๓๓ ปีโกสัมพีวิทยา
ร่วมงานผูกสีมา ฝังนิมิต วัดสังฆานุภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๕๖
เตรียมงานOpen House ๒๕๕๖
กิจกรรมจิตอาสา ทาสี ตกแต่งอาคารสถานที่
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี ๒๕๕๖
ไห้วครูประจำปี ๒๕๕๖
รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ใสใจสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อบรมทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปิดงานโอทอป ของดีโกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา๒๕๕๕
ร่วมกิจกรรมวัดพระบรมธาตุนครชุม
ทัศนศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์กำแพงเพชร
ร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ ณ วัดอมฤต
ร่วมงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อบต.โกสัมพี
ช่วยงานยกพระขึ้นโบสถ์วัดเขาชัยโพธิ์
ครบรอบ ๓๓ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู๒๕๕๖โกสัมพีนคร
ร่วมกิจกรรมงานสวัสดีปีใหม่อำเภอโกสัมพีนคร
งานสัมพันธ์นน้องพี่โกสัมพีวิทยา
ร่วมงานแถลงข่าวแรลลี่เขาสนยลลำน้ำปิง
คริสต์มาส ออน เดอะบีช
ร่วมกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
กลุ่มลูกสนทัศนศึกษาเชียงใหม่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ๕๕
พิธีถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช
สอบธรรมศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นตรี โท เอก
รับการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
ศึกษาดูงานมาเลเซีย - สิงคโปร์
รับการนิเทศและประเมินการตรวจสอบภายใน
ร่วมแสดงความยินดี คศ.๓ คนใหม่
๑๒ สิงหา มหาราชินี
การแข่งขันกีฬาภายใน
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีถวายเทียนพรรษาปี ๕๕
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนพระราชทานฯ
ค่ายรักษ์เขาสนามเพรียง ๕๕
รับการประเมินการประกันคุณภาพสถานศึกษา
การประชุมศิษย์เก่า
ค่ายลูกสน ปีที่ ๑๔
ร่วมแสดงความยินดีและส่งท่านนายอำเภอฯ
กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ และวันอาเซียน
เลือกตั้งประธานนักเรียน ๕๕
ปาเจราฯมวลบุปผาบูชาครู๕๕
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
ประชุมผู้ปกครอง ๒๕๕๕
ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน
ปัจฉิมนิเทศ ๕๕
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์ว้น
วันบูรพาจารย์พระครูอมร วชิรคุณ
การอบรมsexวันใส ป้องกันการท้องก่อนวัยอันสมควร
การเรียนทำกล่องใส่ทิชชู
รับมอบเสื้อกีฬาฯ
อบรมครูเตรียมกิจกรรมsexวัยใสฯ
อบรมขับขี่ปลอดภัย
การประชุมผู้ปกครองปี ๒๕๕๕
๓๒ ปี โกสัมพีวิทยา
วันครู ๒๕๕๕
ค่ายลูกเสือปีการศึกษา๒๕๕๔
แรลลี่พิชิตยอดเขาสนยลลำน้ำปิง
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ออมทรัพย์กับออมสิน
ผอ.เขตมัธยมศึกษา 41 เยี่ยมโรงเรียน
สอบธรรมศึกษาประจำปี2554
ยินดีต้อนรับผอ.พัฒนา ทรงประดิษฐ์
แสดงความยินดีเลี้ยงส่ง-เลี้ยงต้อนรับผอ.
ศึกษาดูงานเชียงราย
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัย
กิจกรรมลูกทุ่งประกันภัย article
ค่ายยุวชนประกันภัย article
กิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตกับลูกทุ่งประกันภัย article
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของยุวชนประกันภัย article
กิจกรรมอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา article
กิจกรรมมหกรรมประกันภัย article
พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางลีลาประจำโรงเรียน
พิธีชลอพระพุทธรูปปางลีลามาประดิษฐานที่อุทยานการศึกษาฯ
มีทติ้งลูกสนปี 54
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554
งานกิจกรรมนักเรียน พานักเรียนร่วมปลุกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2554
เยี่ยมบ้านนักเรียนชาวเขา บ้านโละโคะ ป่าหมาก ป่าคา
การแสดง ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม งานนบพระเล่นเพลง
เททองหล่อพระพุทธรูปลีลา ณ วัดอมฤต
ขบวนเมืองโกสัมพี งานนบพระเล่นเพลง54
งานประจำปีไหว้พระบรมธาตุนครชุม
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน"
กลุ่มลูกสน ในงานWalk Rally เขาสนปีที่ 4
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี โกสัมพีวิทยา 54
Merry X'Mas 2011
ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ วัดสังฆานุภาพ
5 ธันวามหาราช อำเภอโกสัมพีนคร
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ค่ายคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
กลุ่มลูกสน ร่วมประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับชุมชน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยุวชนประกันภัยดีเด่นระดับประเทศ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ ร.ร.ในฝัน
ทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง-เชียงใหม่
ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กีฬาสีภายในต้านยาเสพติดปี 53
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ค่ายเยาวชนผู้นำสิ่งแวดล้อม"12 ปี กลุ่มลูกสน"
รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพฯbulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletสารสนเทศพื้นฐาน
dot
ฺBest Practice โกสัมพีวิทยา
dot
bulletBest Practice ปี 2562
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletตรวจสอบข้อมูล ผลงานรางวัลครู
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletวิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
bulletO1 : โครงสร้างสถานศึกษา
bulletO2 : ข้อมูลผู้บริหาร
bulletO3 : อำนาจหน้าที่
bulletO4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletO5 : ข้อมูลติดต่อ
bulletO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
bulletO8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
bulletO9 : Social Network
bulletO10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
bulletO11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletO13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletO15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletO16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
bulletO17 : E-Service
bulletO18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
bulletO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
bulletO24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletO25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
bulletO32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
bulletO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletO36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletO37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletO38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletO43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000