ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ที่ตั้ง

เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
facebook :  
Kosamphee Wittaya

  อักษรย่อ ก.ว.

 

สีโรงเรียน ฟ้า - แสด

สัญลักษณ์ รูปโคลากระแทะ (ระแทะ คือ เกวียนขนาดเล็ก)
ด้านบนมีรูปเพชรส่องแสงประกายเหนือกำแพงเมือง
ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน

       

ปรัชญา

ทนฺโต  เสฎฺโฐ  มนุสฺเสสุ   ผู้ที่ได้รับการอบรมดีแล้ว ย่อมเป็นผู้เจริญ

       

ปณิธาน

ประพฤติดี  มีวินัย
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
เชิดชูศิลปะ วัฒนธรรม
นำกีฬา
รักษาสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ (Vision)
            นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สรรค์สร้างครูมืออาชีพ  ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. พัฒนาการบริหารจัดการโดยให้มีระบบคุณภาพ (PDSA) ด้วยการมีส่วนร่วมเครือข่ายของชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา

             ๓. สร้างนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

ด้านนักเรียน  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพสู่ความเป็นพลเมืองดี 

ด้านครู           ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านโรงเรียน  เป็นแหล่งสร้างนักเรียนดี มีสภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย

ด้านชุมชน     มีความเชื่อมั่น  ศรัทธา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

กลยุทธ์ (Strategies) 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะครู ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย

อัตลักษณ์    ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร   

 

                       H  =  Harmony                     รักใคร่ปรองดอง

                    A  =  Accountability              รับผิดชอบ

                    P  =  Professional                 ความเป็นมืออาชีพ

                    P  =  Positive  thinking          คิดเชิงบวก

                    Y  =  Yield                           ผลงานเป็นที่ประจักษ์


 

 

 bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletBest Practice
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000