ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป

 

ที่ตั้ง

เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
facebook :  
Kosamphee Wittaya

  อักษรย่อ ก.ว.

 

สีโรงเรียน ฟ้า - แสด

สัญลักษณ์ รูปโคลาก กระแทะ ด้านหน้ากำแพงเมือง
มีเพชรส่องประกายอยู่ด้านบน
ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน

       

ปรัชญา ผู้ที่ได้รับการอบรมดีแล้ว ย่อมเป็นผู้เจริญ
(จากพุทธสุภาษิต  ทนฺโต  เสฎฺโฐ  มนุสฺเสสุ)

       

ปณิธาน

ประพฤติดี  มีวินัย
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
เชิดชูศิลปะ วัฒนธรรม
นำกีฬา
รักษาสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
เป็นคนดีมีคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                            พันธกิจ
        
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
        ๒. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
        ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานความเป็นไทย
        ๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดี
        ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
        ๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

                                                      เป้าประสงค์
   ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
   ๒. ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย

 

เอกลักษณ์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


 

 

 bulletHome
dot
โกสัมพีวิทยา-ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
นวัตกรรมผลงานวิชาการ
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงานดีเด่น
dot
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.