ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ที่ตั้ง

เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
facebook :  Kosamphee Wittaya

  อักษรย่อ ก.ว.

 

สีโรงเรียน ฟ้า - แสด

สัญลักษณ์ รูปโคลากระแทะ (ระแทะ คือ เกวียนขนาดเล็ก)
ด้านบนมีรูปเพชรส่องแสงประกายเหนือกำแพงเมือง
ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน

       

ปรัชญา

ทนฺโต  เสฎฺโฐ  มนุสฺเสสุ   ผู้ที่ได้รับการอบรมดีแล้ว ย่อมเป็นผู้เจริญ

       

ปณิธาน

ประพฤติดี  มีวินัย
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
เชิดชูศิลปะ วัฒนธรรม
นำกีฬา
รักษาสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ (Vision)
            นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สรรค์สร้างครูมืออาชีพ  ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 

๑. พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. พัฒนาการบริหารจัดการโดยให้มีระบบคุณภาพ (PDSA) ด้วยการมีส่วนร่วมเครือข่ายของชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา

๓. สร้างนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

ด้านนักเรียน  

นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพสู่ความเป็นพลเมืองดี 

ด้านครู         

ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านโรงเรียน  

เป็นแหล่งสร้างนักเรียนดี มีสภาพแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย

ด้านชุมชน    

มีความเชื่อมั่น  ศรัทธา ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน


กลยุทธ์ (Strategies) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ 

พัฒนาสมรรถนะครู ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ ๓ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 

จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย

 

อัตลักษณ์    ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร   

   

H  =  Harmony                    

รักใคร่ปรองดอง

A  =  Accountability              

รับผิดชอบ

P  =  Professional                 

ความเป็นมืออาชีพ

P  =  Positive  thinking          

คิดเชิงบวก

Y  =  Yield                           

ผลงานเป็นที่ประจักษ์

 

 bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2560
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2561
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ฺBest Practice โกสัมพีวิทยา
dot
bulletBest Practice ปี 2562
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
bulletO1 : โครงสร้างสถานศึกษา
bulletO2 : ข้อมูลผู้บริหาร
bulletO3 : อำนาจหน้าที่
bulletO4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletO5 : ข้อมูลติดต่อ
bulletO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
bulletO8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
bulletO9 : Social Network
bulletO10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
bulletO11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletO13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletO15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletO16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
bulletO17 : E-Service
bulletO18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
bulletO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
bulletO24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletO25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
bulletO32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
bulletO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletO36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletO37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletO38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletO43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000