ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

ที่ตั้ง             เลขที่ ๑๖  หมู่ ๔  ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร 

อักษรย่อ      ก.ว. 

สีโรงเรียน    ฟ้า - แสด    

สัญลักษณ์   รูปโคลากระแทะ (ระแทะ คือ เกวียนขนาดเล็ก) 

                      ด้านบนมีรูปเพชรส่องประกายเหนือกำแพงเมือง ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน  

ปรัชญา        ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสเสสุ  ผู้ที่ได้รับการอบรมดีแล้ว ย่อมเป็นผู้เจริญ      

ปณิธาน        ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  เชิดชูศิลปะวัฒนธรรม  นำกีฬา  รักษาสิ่งแวดล้อม  

วิสัยทัศน์      

โรงเรียนโกสัมพีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  จัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา

พันธกิจ         

. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์พระราชา

. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑

. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดทำ สื่อ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ ระบบเชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูงในการเข้าถึงความรู้ และจัดห้องเรียนคุณภาพ

. ส่งเสริมการประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา 

เป้าประสงค์    

. นักเรียนมีเป้าหมายชีวิตและทักษะสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑

. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน และป้อนสาขาตามความถนัดเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา การมีอาชีพและมีงานทำ

. ครูมีสมรรถนะการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning

. โรงเรียนมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีห้องเรียน ห้องสืบค้น ห้องปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบการต่อเชื่อมรองรับ  Internet ความเร็วสูง 

. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา 

กลยุทธิ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ตามศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับความต้องการสาขาวิชาและอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ตามศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างความร่วมมือ จัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

อัตลักษณ์     น้ำใจดี  มีจิตอาสา 

เอกลักษณ์    สิ่งแวดล้อมดี  มีสวนป่าโรงเรียน

ค่านิยม          รู้รักสามัคคี  มีคุณธรรม 

วัฒนธรรมองค์กร      การทำงานเป็นทีม

นโยบาย

. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

. ส่งเสริมพัฒนาครู ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

๔. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓ ในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ

. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์

. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการสร้างสรรค์ผลงาน

. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และความเป็นไทย

. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นประชาธิปไตย

๑๐.ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากอบายมุขและสารเสพติด

๑๑.ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน

๑๒. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

 bulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
bulletSAR ปีการศึกษา 2565
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
bulletจดหมายข่าว ปี 2566
bulletจดหมายข่าว ปี 2567
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
bulletปีการศึกษา 2566
bulletปีการศึกษา 2567
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
บริการ E-Service
dot
bulletE-service
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566
dot
สอบถาม
dot
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000