ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ที่ตั้ง

เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔
ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
facebook :  
Kosamphee Wittaya

  อักษรย่อ ก.ว.

 

สีโรงเรียน ฟ้า - แสด

สัญลักษณ์ รูปโคลาก กระแทะ ด้านหน้ากำแพงเมือง
มีเพชรส่องประกายอยู่ด้านบน
ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียน

       

ปรัชญา ผู้ที่ได้รับการอบรมดีแล้ว ย่อมเป็นผู้เจริญ
(จากพุทธสุภาษิต  ทนฺโต  เสฎฺโฐ  มนุสฺเสสุ)

       

ปณิธาน

ประพฤติดี  มีวินัย
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
เชิดชูศิลปะ วัฒนธรรม
นำกีฬา
รักษาสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
เป็นคนดีมีคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                            พันธกิจ
        
 ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
        ๒. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
        ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานความเป็นไทย
        ๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดี
        ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
        ๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

                                                      เป้าประสงค์
   ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
   ๒. ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย

 เอกลักษณ์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


 

 

 bulletHome
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletทำเนียบผู้บริหาร
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000