ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติโรงเรียน

    ประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

        

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔ (บ้านมะเดื่อชุมพร) ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อตั้งในพ.ศ. ๒๕๒๒ สมัยที่ ดร.ก่อ สวัสดิพานิช ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นตำบลโกสัมพียังขึ้นอยูกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีกำลังสำคัญในการก่อสร้าง คือ นายประคอง บัวผัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่งกำนันตำบลโกสัมพี นายคำนึง ทรงประดิษฐ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด(เสียชีวิตแล้ว) และตัวแทนประชาชนตำบลโกสัมพี รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากชาวบ้าน บ้านมะเดื่อชุมพร ช่วยบริจาคที่ดินให้ทั้งสิ้น  ๕๔  ไร่ ได้แก่ 

                            ๑. นายอู๊ด ทินปาน 
                            ๒. นายใจ และนางบุญช่วย ทรัพย์อยู่ 
                            ๓. นายป่วน และนางสงัด จินดาอินทร์ 
                            ๔. นายฉะอ้อน มูลจันทร์
  

ในระยะเริ่มต้นนั้น เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา จึงต้องอาศัยอาคารของสภาตำบลโกสัมพี เป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนชั่วคราว มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก จำนวน ๒๐ คน อาจารย์ ๓ คน นักการภารโรง ๑ คน ต่อมาได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชนในระยะเริ่มต้นได้แก่ 

                            ๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ยันฮี)
                            ๒. แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
                            ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปกิจ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 

มีอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง ในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ในที่สุดได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนโกสัมพีวิทยาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๓ และได้ถือเอาวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสืบมา  นับเป็นเวลากว่า ๓๕  ปีแล้ว บนเส้นทางแห่งการสร้างสรร และส่งเสริมอย่างเต็มกำลังความสามารถในศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาเยาวชนท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิต เจริญด้วยสติปัญญา ความสามารถและก้าวสู่สังคมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความมั่งคงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

ปัจจุบันโรงเรียนโกสัมพีวิทยาเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘๖ คน  บุคลากรสายบริหาร ๒  คน ครูผู้สอนประจำการ  ๒๕ คน  ลูกจ้างประจำ ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๔  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 
    bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2560
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2561
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ฺBest Practice โกสัมพีวิทยา
dot
bulletBest Practice ปี 2562
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
bulletO1 : โครงสร้างสถานศึกษา
bulletO2 : ข้อมูลผู้บริหาร
bulletO3 : อำนาจหน้าที่
bulletO4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletO5 : ข้อมูลติดต่อ
bulletO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
bulletO8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
bulletO9 : Social Network
bulletO10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
bulletO11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletO13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletO15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletO16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
bulletO17 : E-Service
bulletO18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
bulletO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
bulletO24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletO25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
bulletO32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
bulletO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletO36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletO37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletO38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletO43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000