ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ ๔ (บ้านมะเดื่อชุมพร) ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อตั้งในพ.ศ. ๒๕๒๒ สมัยที่ ดร.ก่อ สวัสดิพานิช ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในขณะนั้นตำบลโกสัมพียังขึ้นอยูกับอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีกำลังสำคัญในการก่อสร้าง คือ นายประคอง บัวผัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่งกำนันตำบลโกสัมพี นายคำนึง ทรงประดิษฐ์ ตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัด(เสียชีวิตแล้ว) และตัวแทนประชาชนตำบลโกสัมพี รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากชาวบ้าน บ้านมะเดื่อชุมพร ช่วยบริจาคที่ดินให้ทั้งสิ้น  ๕๔  ไร่ ได้แก่

                            ๑. นายอู๊ด ทินปาน 
                            ๒. นายใจ และนางบุญช่วย ทรัพย์อยู่ 
                            ๓. นายป่วน และนางสงัด จินดาอินทร์ 
                            ๔. นายฉะอ้อน มูลจันทร์  

ในระยะเริ่มต้นนั้น เนื่องจากพื้นที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา จึงต้องอาศัยอาคารของสภาตำบลโกสัมพี เป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนชั่วคราว มีนักเรียนในปีการศึกษาแรก จำนวน ๒๐ คน อาจารย์ ๓ คน นักการภารโรง ๑ คน ต่อมาได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชนในระยะเริ่มต้นได้แก่

                             ๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ยันฮี)
                            ๒. แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
                            ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปกิจ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

มีอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง ในปีงบประมาณ ๒๕๒๓ ในที่สุดได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนโกสัมพีวิทยาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๓ และได้ถือเอาวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสืบมา  นับเป็นเวลากว่า ๓๕  ปีแล้ว บนเส้นทางแห่งการสร้างสรร และส่งเสริมอย่างเต็มกำลังความสามารถในศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาเยาวชนท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิต เจริญด้วยสติปัญญา ความสามารถและก้าวสู่สังคมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความมั่งคงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

ปัจจุบันโรงเรียนโกสัมพีวิทยาเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘๖ คน  บุคลากรสายบริหาร ๒  คน ครูผู้สอนประจำการ  ๒๕ คน  ลูกจ้างประจำ ๑ คน  ลูกจ้างชั่วคราว  ๔  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 

 


bulletHome
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletทำเนียบผู้บริหาร
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000