ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บุคลากร

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นางวรวรรณี  วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร 08-4818-4079

นางสุภา  อารมภ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร  08-2773-0164

 

 

นายสมพงษ์  จูแนบ
ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระศิลปะ

โทร 08-1123-1509 โทร  08-1395-6159
นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 นางสาวจิรพร ดาวเรือง
ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
โทร 08-1886-4487 โทร 08-9638-9383

 

 

 

 

สอ.หญิงอรพิน แจ้งเจน
ครู คศ. ๓ 
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสายใจ  ใฝ่จิต
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นางโสภิญญา  ดารา
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาไทย

โทร 08-5050-8481 โทร 08-3484-4641   โทร 09-0924-0820

 

 

 

 

นางสาวแสงนาวี  ฉิมมากรม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายเกรียงไกร  น่วมเลิศ
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โทร 08-1971-3292 โทร  08-7309-6956   โทร 09-7190-5329

 

 

 

 

 นางภูริชญา  คำวรรณ
ครู คศ.๑ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   นายศุภรัตน์  สุราย
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระศิลปะ
โทร 09-4912-3666 โทร 08-1675-4257   โทร 08-6210-1423

 

 

 

 

  นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  นางสาวรัตนท  โอบอ้อม
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทร 08-6202-4835 โทร 08-8281-4689   โทร 08-9567-3598

 

 

 

 

นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางสาวพัชรินทร์ จันที
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทร 08-6326-6651 โทร 08-9642-5298   โทร 09-2012-6459 

 

 

นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์ 
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฎฐพลิน ไตรสินเตชากร 
ครู คศ.๑
ครูบรรณารักษ์
  นางกัญณภัทร  ดังโนนทอง
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โทร 06-3623-9789 โทร 08-9262-5050   โทร 09-3194-5965
     
นายธนโชติ  เกษประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านตีะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 

               
โทร 08-0347-3405 โทร 08-2402-4624    
   

 

     
 นายมนัส บัวผัน
ช่างสี ๔
นางอนงค์  ลูกอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
  นายทศกร  กลิ่นคูณ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)

 

 
นายสุรชัย  คชชาญ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
 นายกั่น  โคสอน
ลูกจ้างชั่วคราว (รักษาความปลอดภัย)
 

 bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletBest Practice
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000