ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บุคลากร

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นางวรวรรณี  วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร 08-4818-4079

นางสุภา  อารมภ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร  08-2773-0164

 

 

นายสมพงษ์  จูแนบ
ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระศิลปะ

โทร 08-1123-1509 โทร  08-1395-6159
   

 

นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
ครู คศ.๓ 
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 08-1886-4487

 

นางสายใจ  ใฝ่จิต
ครู คศ.๓ 
หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์
กลุ่มสาระภาษาไทย

โทร 08-3484-4641

 

 

นางสาวจิรพร  ดาวเรือง
ครู คศ.๓ 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 08-9638-9383

 

     

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน

ครู คศ.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โทร 08-5050-8481

นางสาวปภาอร  โคตระภู

ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร  09-8145-4595

 

นางโสภิญญา  ดารา

ครู คศ.๒

กลุ่มสาระภาษาไทย

โทร 09-0924-0820

 

 

 

 

นางสาวแสงนาวี  ฉิมมากรม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โทร 08-1971-3292 โทร 08-2402-4624   โทร 09-7190-5329

 

 

 

 

 นางภูริชญา  คำวรรณ
ครู คศ.๑ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   นายศุภรัตน์  สุราย
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระศิลปะ
โทร 09-4912-3666 โทร 08-1675-4257   โทร 08-6210-1423

 

 

 

 

  นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  นางสาวรัตนท  โอบอ้อม
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทร 08-6202-4835 โทร 08-8281-4689   โทร 08-9567-3598

 

 

 

 

นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางสาวพัชรินทร์ จันที
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทร 08-6326-6651 โทร 08-9642-5298   โทร 09-2012-6459 

 

 

นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์ 
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฎฐพลิน ไตรสินเตชากร 
ครู คศ.๑
ครูบรรณารักษ์
  นางกัญณภัทร  ดังโนนทอง
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โทร 06-3623-9789 โทร 08-9262-5050   โทร 09-3194-5965
     
นายธนโชติ  เกษประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นายณัฐวัตร  อ้ายแก้ว
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวปัญชนิตย์ พุ่มทอง
ธุรการ
               
โทร 08-0347-3405      
   

 

     
 นายมนัส บัวผัน
ช่างสี ๔
นางอนงค์  ลูกอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
  นายทศกร  กลิ่นคูณ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)

 

 
นายสุรชัย  คชชาญ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
 นายกั่น  โคสอน
ลูกจ้างชั่วคราว (รักษาความปลอดภัย)
 

 bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ฺBest Practice โกสัมพีวิทยา
dot
bulletBest Practice ปี 2562
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletตรวจสอบข้อมูล ผลงานรางวัลครู
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletวิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
bulletO1 : โครงสร้างสถานศึกษา
bulletO2 : ข้อมูลผู้บริหาร
bulletO3 : อำนาจหน้าที่
bulletO4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletO5 : ข้อมูลติดต่อ
bulletO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
bulletO8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
bulletO9 : Social Network
bulletO10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
bulletO11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletO13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletO15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletO16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
bulletO17 : E-Service
bulletO18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
bulletO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
bulletO24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletO25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
bulletO32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
bulletO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletO36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletO37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletO38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletO43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000