ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บุคลากร

 ข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นายวรวิทย์  สิทธิโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นายสมพงษ์  จูแนบ
ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสายใจ  ใฝ่จิต
ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

นางสาวจิรพร  ดาวเรือง
ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

นางโสภิญญา  ดารา
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

 

  

นายศุภรัตน์  สุราย
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระศิลปะ
 นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
       

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา  ม่านต๊ะ
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางธิวาวรรณ  บัวแก้ว
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางสาวปภาอร  โคตระภู
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       

 

 

นางสาวดลนภา มั่นแก้ว
ครู คศ.๑ (ช่วยราชการ)
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภานุเบศ  ดอนชัย
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวภิญญาพัชญ์ รัศมีจันทร์
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       

 

 

 

นางสาวธัญสิริ อ้นจร
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวมัณฑนา  วิหก
ครู คศ.๑
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 นางสาวทิพย์มณี  ทองกลาง
ครูผู้ช่วย
 กลุ่มสาระศิลปะ

นางรำพรรณ  หมอกเมฆ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวรัชสุดา  อ้นศรี
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาไทย

 นางสาวสุภาพร  แซ่ตั้ง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

นายราเชนทร์  เขตวิทย์
ครูผู้ช่วย
     กลุ่มสาระภาษาไทย

นายพงศธร  สายเสนี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 นางสาวกมลนารี นาคประเสริฐ
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

 

นายอดิศักดิ์  ใจสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

  

นางสาวพิมพ์วิภา  จันทร์ย่น
ครูอัจราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

 

  

นายเขมทัต  พิพัฒน์ชัยยากุล
ครูอัจราจ้าง (ศิลปะ)

 

  

 

 

   

 

Mr.Bruce M Braswell
Teacher Assistant

 

นางอนงค์  ลูกอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

 

นายกั่น  โคสอน
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)

 

 

 

 

 

        

 

   

 bulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
bulletเขตพื้นที่บริการ
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
bulletSAR ปีการศึกษา 2565
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
bulletจดหมายข่าว ปี 2566
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
bulletปีการศึกษา 2566
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
บริการ
dot
bulletE-service
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566
dot
สอบถาม
dot
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000