ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บุคลากร

 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นางวรวรรณี  วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร 08-4818-4079

นางสุภา  อารมภ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร  08-2773-0164

 

 

นางทัศนา ขุนไกร
ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระศิลปะ

โทร 08-5535-8383 โทร  08-1395-6159
นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 นางสาวจิรพร ดาวเรือง
ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
โทร 08-1886-4487 โทร 08-9638-9383

 

 

 

 

สอ.หญิงอรพิน แจ้งเจน
ครู คศ. ๓ 
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสายใจ  ใฝ่จิต
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระภาษาไทย

 

นางโสภิญญา  ดารา
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาไทย

โทร 08-5050-8481 โทร 08-3484-4641   โทร 09-0924-0820

 

 

 

 

นางสาวแสงนาวี  ฉิมมากรม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายเกรียงไกร  น่วมเลิศ
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  นายสมพงษ์  จูแนบ
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โทร 08-1971-3292 โทร  08-7309-6956   โทร 08-1123-1509

 

 

 

 

 นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย
ครู คศ.๓

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   นางภูริชญา  คำวรรณ
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โทร 09-7190-5329 โทร 08-1675-4257   โทร 09-4912-3666

 

 

 

 

  นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นางสาวเกศแก้ว พุ่มขจร
คศ.๒
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  นายศุภรัตน์  สุราย
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระศิลปะ
โทร 08-6202-4835 โทร 08-8281-4689   โทร 08-6210-1423

 

 

 

 

นางสาวรัตนา  โอบอ้อม
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางสาวพัชรินทร์ จันที
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทร 08-9567-3598 โทร 08-9642-5298   โทร 09-2012-6459 

 

 

 

นางสาวนภารัตน์ เวียงนิล
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์ 
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางสาวณัฎฐพลิน ไตรสินเตชากร
ครู คศ.๑
ครูบรรณารักษ์
โทร 08-6326-6651 โทร 06-3623-9789   โทร 08-9262-5050
   
นายกิตติกร ด่อนดี
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
นายธนโชติ  เกษประทุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  นางกัญณภัทร  ดังโนนทอง
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โทร 08-1888-6851 โทร 08-0347-3405   โทร 09-3194-5965
   

 

     
 นายมนัส บัวผัน
ช่างสี ๔
นางอนงค์  ลูกอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
  นายประกอบ  สุขเจริญ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)

 

 
นายสุรชัย  คชชาญ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
 นายกั่น  โคสอน
ลูกจ้างชั่วคราว (รักษาความปลอดภัย)
 

 bulletHome
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletทำเนียบผู้บริหาร
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000