ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บุคลากร

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นางวรวรรณี  วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นางสุภา  อารมภ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

 

 

นายสมพงษ์  จูแนบ
ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระศิลปะ

   

 

นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
ครู คศ.๓ 
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นางสายใจ  ใฝ่จิต
ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์
กลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

 

นางสาวจิรพร  ดาวเรือง
ครู คศ.๓ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

นางโสภิญญา  ดารา
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

 

  

นายศุภรัตน์  สุราย
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระศิลปะ
 นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
    นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
       

 

 

 

 

นางสาวพัชรินทร์  จันที
ครู คศ.๑

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางธิวาวรรณ  บัวแก้ว
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางสาวชณัฐา  พงษ์พิทักษ์
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
       

 

 

นางสาวณัฎฐพลิน ไตรสินเตชากร
ครู คศ.๑
ครูบรรณารักษ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา  ม่านต๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
  นางสาวปภาอร  โคตระภู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       

 

 

 

 

นายภานุเบศ  ดอนชัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญสิริ อ้นจร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคม
  นางสาวภิญญาพัชญ์ รัศมีจันทร์
ครูผู้ช่วย
     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       
 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  ปะนะตัง
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นายพชร พิลึก
พนักงานราชการ
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
 
       
       
นายอดิศักดิ์  ใจสุข
ธุรการ
        
     
   

 

     
 นายมนัส บัวผัน
ช่างสี ๔
นางอนงค์  ลูกอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
  นายจารึก  คำบู้
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)

 

 
นายกั่น  โคสอน
ลูกจ้างชั่วคราว (รักษาความปลอดภัย)
 นายอำนวย  มิตรสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
 

 bulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletคำชี้แจงกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
bulletคู่มือสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletข้อมูลนักเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2560
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2561
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ฺBest Practice โกสัมพีวิทยา
dot
bulletBest Practice ปี 2562
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2563
bullet การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2564
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000