ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บุคลากร

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

 

นางวรวรรณี  วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร 08-4818-4079

นางสุภา  อารมภ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

โทร  08-2773-0164

 

 

นายสมพงษ์  จูแนบ
ครู คศ. ๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
ครู คศ.๓ หัวหน้า
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระศิลปะ

โทร 08-1123-1509 โทร  08-1395-6159
   

 

นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
ครู คศ.๓ 
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 08-1886-4487

 

นางสายใจ  ใฝ่จิต
ครู คศ.๓ 
หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์
กลุ่มสาระภาษาไทย

โทร 08-3484-4641

 

 

นางสาวจิรพร  ดาวเรือง
ครู คศ.๓ 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 08-9638-9383

 

     

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

โทร 08-5050-8481

นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

โทร 09-7190-5329

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

โทร 09-0924-0820

 

 

 

  

นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
   นายศุภรัตน์  สุราย
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระศิลปะ
  โทร 08-2402-4624   โทร 08-6210-1423

 

 

 

 

 นางภูริชญา  คำวรรณ
ครู คศ.๑ 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   นางสาวรัตนา  โอบอ้อม
ครู คศ.๓
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทร 09-4912-3666 โทร 08-1675-4257   โทร 08-9567-3598

 

 

   นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางสาวพัชรินทร์ จันที
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทร 08-9642-5298  โทร    โทร 09-2012-6459

 

 

 

 

นางสาวณัฎฐพลิน ไตรสินเตชากร
ครู คศ.๑
ครูบรรณารักษ์

 นางสาวอัมรา ศรีพลายงาม
ครู คศ.๒
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  นางกัญณภัทร  ดังโนนทอง
ครู คศ.๑
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
โทร 08-9262-5050 โทร 08-9642-5298   โทร 09-3194-5965 
 

 

 

นายธนโชติ  เกษประทุม 
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวปภาอร  โคตระภู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นายณัฐวัตร  อ้ายแก้ว
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 08-0347-3405 โทร  09-8145-4595   โทร  -
       
นายอดิศักดิ์  ใจสุข
ธุรการ
 
ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  ปะนะตัง
พนักงานราชการ
           กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ              
 

               
       
   

 

     
 นายมนัส บัวผัน
ช่างสี ๔
นางอนงค์  ลูกอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
  นายทศกร  กลิ่นคูณ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)

 

 
นายสุรชัย  คชชาญ
ลูกจ้างชั่วคราว (คนงาน)
 นายกั่น  โคสอน
ลูกจ้างชั่วคราว (รักษาความปลอดภัย)
 

 bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2560
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2561
bulletSAR โรงเรียน ปีการศึกษา 2562
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
bulletสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ฺBest Practice โกสัมพีวิทยา
dot
bulletBest Practice ปี 2562
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
dot
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
bulletO1 : โครงสร้างสถานศึกษา
bulletO2 : ข้อมูลผู้บริหาร
bulletO3 : อำนาจหน้าที่
bulletO4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
bulletO5 : ข้อมูลติดต่อ
bulletO6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletO7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
bulletO8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
bulletO9 : Social Network
bulletO10 : แผนปฏิบัติการประจำปี
bulletO11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนิน ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletO13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
bulletO14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
bulletO15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
bulletO16 : รายงานผลการสำรวจความถึงพอใจการให้บริการ
bulletO17 : E-Service
bulletO18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletO20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletO21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletO22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
bulletO23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
bulletO24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletO25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO26 : การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletO27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletO28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletO29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletO31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
bulletO32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
bulletO33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletO34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletO35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
bulletO36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletO37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletO38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletO39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO40 : รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletO41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
bulletO42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletO43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000