ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2567

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้าง
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O7 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O8 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O9 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O10 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดตือประสานงาน
O11 : คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12 : ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O14 : รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O16 : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ
O17 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18 : แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24 : ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
O26 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
O32 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


bulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
bulletSAR ปีการศึกษา 2565
dot
สารสนเทศ โกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ โกสัมพีวิทยา
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
bulletจดหมายข่าว ปี 2566
bulletจดหมายข่าว ปี 2567
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
bulletปีการศึกษา 2566
bulletปีการศึกษา 2567
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
บริการ E-Service
dot
bulletE-service
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2567
dot
สอบถาม
dot
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000