ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Best Practice

   Best Practice โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 

Best Practice งาน/กิจกรรม

 1. หนึ่งครูหนึ่งผลงาน (One Teacher Best Practices : OTOB) ด้วยกระบวนการ PDSA 

2. สานสัมพันธ์ผู้ปกครองและครู เพื่อดูแลนักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา : PTT (Parent – Teacher Take care)

 

 Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อผลงาน Best Practice

เจ้าของผลงาน

ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยเทคนิค K-W-D-L 

นายสมพงษ์  จูแนบ

การเพิ่มศักยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม “Math Five”

นางสาวปาณิศา  อ่ำดอนกลอย

การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  สถิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร

การพัฒนาผลการจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (Teams games tournaments : TGT)  เรื่อง ความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางภูริชญา คำวรรณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อผลงาน Best Practice

เจ้าของผลงาน

Art and DIY แปลงเศษไม้เป็นของใช้แต่งบ้าน

นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ

วงสตริงคอมโบโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

นายศุภรัตน์  สุราย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผลงาน Best Practice

เจ้าของผลงาน

 

 

นางสาวดวงรัตน์ ทองศรีกัน

 

 

นางสาวแสงนาวี  ฉิมมากรม

การใช้กิจกรรม Active learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นายเกรียงไกร  น่วมเลิศ

การใช้ ICT และบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอน

นางสาวจิรพร  ดาวเรือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletบันทึกผลงาน รางวัลผู้บริหาร
bulletบันทึกผลงาน รางวัลโรงเรียน
bulletBest Practice
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000