ReadyPlanet.com
dot dot
dot
งานนิเทศการศึกษา

งานนิเทศการศึกษา 

คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา      

เอกสารงานนิเทศการเรียนการสอน

1. แบบนิเทศการเรียนการสอนของครู 

2.แบบประเมินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้

3.แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Download แบบเอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนนักเรียน
ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อทำข้อสอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบ
การเขียนแผนผังแบบสอบ (Test Blueprint)
ตัวอย่างนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ปกแผนการจัดการเรียนรู้
ปกวิจัย
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
แบบนิเทศการเรียนการสอน
กำหนดการสอนกิจกรรมชุมนุม
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
บูรณาการจิตปัญญาศึกษา
แนวทางการเก็บเอกสาร 13 แฟ้ม
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรม Calm Classroom
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม Calm Classroom
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน
คู่มือประเมินคุณภาพห้องเรียน
ปพ เช็คเวลาและคะแนน
ปก ปพ
บทคัดย่องานวิจัยbulletHome
dot
โรงเรียนคุณธรรม
dot
bulletโรงเรียนคุณธรรมโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคู่มือวิทยากรการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
bulletเอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
bulletคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา
dot
สถานศึกษาปลอดภัย
dot
bulletการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
dot
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
bulletระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
dot
SAR โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletSAR ปีการศึกษา 2560
bulletSAR ปีการศึกษา 2561
bulletSAR ปีการศึกษา 2562
bulletSAR ปีการศึกษา 2563
bulletSAR ปีการศึกษา 2564
bulletSAR ปีการศึกษา 2565
dot
สารสนเทศ โกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศ โกสัมพีวิทยา
bulletแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน รางวัล
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletfile ผลงาน รางวัล
dot
คำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
จดหมายข่าวโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletจดหมายข่าว ปี 2561
bulletจดหมายข่าว ปี 2562
bulletจดหมายข่าว ปี 2563
bulletจดหมายข่าว ปี 2564
bulletจดหมายข่าว ปี 2565
bulletจดหมายข่าว ปี 2566
bulletจดหมายข่าว ปี 2567
dot
ภาพกิจกรรมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletปีการศึกษา 2563
bulletปีการศึกษา 2564
bulletปีการศึกษา 2565
bulletปีการศึกษา 2566
bulletปีการศึกษา 2567
dot
วิดีทัศน์โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletปีการศึกษา 2563
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
บริการ E-Service
dot
bulletE-service
dot
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
dot
bulletการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2567
dot
สอบถาม
dot
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000