ReadyPlanet.com
dot dot
dot
งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

1. แบบบันทึกขอเรียนซ้ำชั้น

2. บัตรขอแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส

3. แบบคำร้องขอเรียนซ้ำชั้น

4. แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
ฝ่ายวิชาการ

คู่มือกลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานนิเทศภายในสถานศึกษา
งานหลักสูตร
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนนักเรียน
ตัวอย่างการวิเคราะห์มาตรฐานเพื่อทำข้อสอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบ
รูปแบบแผนการสอน ปี 62
การเขียนแผนผังแบบสอบ (Test Blueprint)
ตัวอย่างนโยบาย มาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562bulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletBest Practice
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000