ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแห่งความสุข

วันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมร่มสัก ๑ ชั้น ๓ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร(ศปจ.กพ.)/สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร(สช.กพ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องโรงเรียนแห่งความสุขและการจัดการเรียน การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร”(Happy School and Problem- Based Learning Using Information and Communication Technology) เพื่อนําไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วมในการศึกษาเพื่อชีวิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร ในงานนี้มีบุคลากรของโรงเรียนต่างๆที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมอบรมมากกว่า ๑๐๐ คน และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เข้าอบรมมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น เกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายอย่างมาก (ภาพกิจกรรม) (วิดีทัศน์)

 

 
เรื่องเด่น

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2562 articlebulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletบันทึกผลงาน รางวัลผู้บริหาร
bulletบันทึกผลงาน รางวัลโรงเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000