ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา

ติดต่อโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

 Website : www.kosampee.com   

Facebook : https://www.facebook.com/kosampheewittaya 

 เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ที่

รายชื่อครูและบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์

ตำแหน่ง

1

นางวรวรรณี วัฒนศิริ

08-4818-4079

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นางสุภา  อารมภ์

08-2773-0164

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3

นายยุทธศักดิ์  สังเกต

08-1395-6159

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

4

นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน

08-1886-4487

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

5

นายสมพงษ์  จูแนบ

08-1123-1509

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

6

นางสาวจิรพร  ดาวเรือง

08-9638-9383

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

7

สิบเอกหญิงอรพิน แจ้งเจน

08-5050-8481

ครู ชำนาญการพิเศษ

8

นางสาวปาณิศา อ่ำดอนกลอย

09-7190-5329

ครู ชำนาญการพิเศษ

9

นางสายใจ  ใฝ่จิต

08-3484-4641

ครู ชำนาญการพิเศษ

10

นางรุ่งภาณี ปิติยะ

08-6202-4835

ครู ชำนาญการพิเศษ

11

นางสาวรัตนา  โอบอ้อม

06-4156-0840

ครู ชำนาญการพิเศษ

12

นางโสภิญญา  ดารา

09-0924-0820

ครู ชำนาญการ

13

นางสาวอัมรา  ศรีพลายงาม

08-9642-5298

ครู ชำนาญการ

14

นางสาวแสงนาวี  ฉิมมากรม

08-1971-3292

ครู ชำนาญการ

15

นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร

08-8281-4689

ครู ชำนาญการ

16

นายศุภรัตน์  สุราย

08-621-01423

ครู ชำนาญการ

17

นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร

08-1675-4257

ครู คศ.1

18

นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล

08-6326-6651

ครู คศ.1

19

นางสาวพัชรินทร์  จันที

09-2012-6459

ครู คศ.1

20

นางกัญณภัทร  ดังโนนทอง

09-3194-5965

ครู คศ.1

21

นายเกรียงไกร น่วมเลิศ

08-7309-6956

ครู คศ.1

22

นางสาวณัฏฐ์พลิน ไตรสินเตชากร

08-9262-5050

ครู คศ.1

23

นางภูริชญา คำวรรณ

094-9123666

ครู คศ.1

24

นางสาวชณัฐา  พงษ์พิทักษ์

06-3623-9789

ครู คศ.1

25

นายธนโชติ เกษประทุม

080-3473405

ครูผู้ช่วย

26

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา ม่านต๊ะ 

08-2402-4624

 ครูผู้ช่วยbulletHome
dot
ข้อมูล
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน
bulletคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลนักเรียน
bulletบันทึกผลงาน รางวัลครู
bulletบันทึกผลงาน รางวัลผู้บริหาร
bulletบันทึกผลงาน รางวัลโรงเรียน
bulletBest Practice
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletคำสั่งโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
bulletวิดีทัศน์
bulletkosampeewittaya Channel
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletส.ม.ศ.
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
bulletสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletTeacher-Kai Lifestyle
bulletห้องเรียน DLIT
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำแพงเพชร จำกัด
dot
ผลการเรียน
dot
bulletกรอกผลการเรียน (SGS)
bulletตรวจสอบผลการเรียน (SGS)
bulletแบบประเมินความพึงพอใจ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000