ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การประชุมผู้ปกครอง 2 / 2561

 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากคุณประภาวรินทร์ ใจว่อง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี 

นอกจากผู้ปกครองจะได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายแล้ว ยังมีกิจกรรม Classroom Meeting กับครูที่ปรึกษานักเรียน
นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนแต่ละห้องเพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมคำบรรลือ

 

 
เรื่องเด่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ article
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน TFE article
รับมอบโล่รางวัลที่ 1 ระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มอบเกียรติบัตรเลื่อนชั้นปี นศท.
พิธีรับมอบหมวก ผ้าพันคอพระราชทาน
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายใน
รับมอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟม ระดับทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประชุมพิจารณาทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ
กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ไทย อาเซียน วิทย์
นายอำเภอมอบข้าวสาร
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster)
ประชุมการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
ประเมินกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ต้อนรับผู้อำนวยการวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
ไหว้ครู2561
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯbulletHome
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletคณะกรรมการสถานศึกษา
bulletทำเนียบผู้บริหาร
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงาน
dot
bulletผลงานโรงเรียน
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานครู
bulletผลงานนักเรียน
dot
สารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
bulletสารสนเทศโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
dot
ภาพกิจกรรม
dot
bulletปีการศึกษา 2562
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา เลขที่ 16 หมู่ 4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000