ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % article

 โรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้จัดโครงการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูที่ปรึกษาทุกห้องทุกระดับชั้น และผลจากการดำเนินโครงการทำให้ได้ข้อมูลนักเรียนยากจน นักเรียนด้อยโอกาส และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เช่นการดำเนินการโครงการกองทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ซึ่งผลสืบเนื่องจากโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ทำให้โรงเรียนสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะครอบครัวยากจน โดยในเบื้องต้นนี้โรงเรียนโกสัมพีวิทยาได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 1000 บาท และ ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ ร่วมมอบเป็นทุนการศึกษาอีก 500 บาท  รวมเป็นทุนละ 1500 บาท จำนวน 3 ทุน  ให้กับ เด็กหญิงศรัณยา  นครแสน ชั้น ม.2/1   เด็กหญิงพรพรรณ  พันทะสา ชั้นม.2/1  และเด็กชายสวภัทร  รักสิน ชั้น ม.1/2
 

ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ทำให้ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ในพื้นที่นักเรียนอาศัยอยู่
ข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที
ผู้อำนวยการพัฒนา  ทรงประดิษฐ มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กหญิงศรัณยา  นครแสน
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงพรพรรณ  พันทะสา
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายสวภัทร  รักสิน

 
ฝ่ายบุคลากร

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูbulletHome
dot
โกสัมพีวิทยา-ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียนโกสัมพีวิทยา
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
นวัตกรรมผลงานวิชาการ
dot
bulletกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
bulletกลุ่มสาระฯภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
bulletกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระฯศิลปะ
bulletกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
bulletกลุ่มสาระฯสุขศึกษา/พละศึกษา
dot
ผลงานดีเด่น
dot
dot
เวบไซต์การศึกษา
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletครูไทยดอทคอม
bulletแหล่งเรียนรู้บ้านไทยกู๊ดวิว
bulletธรรมะไทย
bulletส.ม.ศ.
bulletSchoolNet Thailand
bulletสสค.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
dot
พันธมิตรโกสัมพีดอทคอม
dot
bulletทัวร์ไทยดอทคอม
bulletสารคดีดอทคอม
Copyright © 2010 All Rights Reserved.